รายงานพิเศษ เตือนนักท่องเที่ยว ระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

  
     รายงานพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ เตือนนักท่องเที่ยว ระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สในช่วงอากาศหนาว อันตรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
นายแพทย์ หลิวเสรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ กล่าว่า จากการสอบสวนโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 16 มกราคม 2556 ชวงฤดูหนาว พบว่า ที่ผ่านมามีผู้ป่วยหมดสติและเสียชีวิตขณะอาบน้ำในห้องน้ำที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สตามที่พักพื้นที่ยอดดอยในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 ราย เสียชีวิต 2 ราย จากการสูดอมก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ซึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สมีการเผาไหมให้ความร้อน เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ ทำให้เม็ดเลือดแดงจับออกซิเจนไดน้อย ร่างกายขาดอากาศหายใจ หมดสติ จนถึงเสียชีวิต
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเตือนให้นักท่องเที่ยวที่ต้องใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรเปิดพัดลมดูดอากาศทุกครั้ง หากมีการอาบน้ำติดต่อกันหลายคน ให้เปิดพัดลมดูดอากาศและเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไวอย่างน้อย 10 นาที ก่อนคนถัดไปจะเข้าอาบ กรณีที่ไมมีพัดลมดูดอากาศให้สำรวจว่า ประตูห้องน้ำมีช่องกว้างพอสมควรให้อากาศจากภายนอกเข้ามาไดหรือไม ในกรณีที่ไมมีทั้งสองอย่างให้แง้มประตูขณะอาบน้ำ เพื่อให้มีช่องลมผ่าน ไมควรอาบน้ำเกิน 10 นาที เนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดการสะสมของแก๊สพิษในระดับที่เป็นอันตรายแกชีวิต หากมีอาการผิดปกติ เช่น วิงเวียนศีรษะ มึนงง หน้ามือ หายใจลำบาก คลื่นไสอาเจียน หรือไดกลิ่นแก๊สผิดปกติ ควรรีบออกจากห้องน้ำและปฐมพยาบาลเบื้องต้น พาออกไปยังพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เปิดประตูหน้าต่างให้ความเข้มข้นของแก๊สเจือจาง นอนราบศีรษะต่ำ คลายเสื้อผ้าให้หลวม สังเกตอาการถ้าผู้ป่วยหมดสติ ต้องช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และนำตัวผู้ป่วยส่งสถานบริการสาธารณสุขที่ใกล้ทันที
สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ที่มีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรตรวจสอบและปฏิบัติ คือ หองน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี ไดแก ตัดขอบล่างของประตูให้มีช่องให้อากาศเขา และมีพัดลมดูดอากาศขนาดอย่างน้อย 8 นิ้ว กรณีที่มีช่องระบายอากาศเดิมเมื่อเติมพัดลมดูดอากาศแล้วให้ปิดระบายอากาศเดิม เพื่อให้ระบบดูดอากาศมีประสิทธิภาพ พ่วงสวิทช์ไฟห้องน้ำและพัดลมดูดอากาศให้เป็นสวิทช์เดียวกัน ติดป้ายคำเตือนในตำแหน่งที่เห็นได้ชัด ให้มีการเปิดพัดลมดูดอากาศเวลาใช้ห้องน้ำ และสังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้นจากการไดรับแกส เช่น วิงเวียนศีรษะ มึนงง หน้ามือ หายใจลำบาก คลื่นไสอาเจียน ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแกส และสถานบริการควรมีถังออกซิเจนขนาดเล็ก เพื่อเตรียมไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินด้วย
 
10 มกราคม 2557 , 12:07 น. , อ่าน 1161  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่