กรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดประชุมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดประชุมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมพร้อมระดมสรรพกำลัง ประสานงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ
พลโทยุทธนา กล้าการยุทธ เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นประธานในการประชุมกับตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ด้านความมั่นคงในจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำความเข้าใจและเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานด้านความมั่นคงร่วมกัน โดยมีนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ และตัวแทนร่วมประชุม ซึ่งกรมการสรรพกำลังกลาโหมได้จัดประชุมพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกำลัง กับหน่วยงานในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 รวม 3 จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่และลำพูน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังคน สิ่งของการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการของจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ และแผนป้องกันประเทศ ให้ประสานสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดเตรียมทรัพยากรทั้ง 9 ด้าน ได้แก่กำลังคน อาหาร น้ำ คมนาคม การสื่อสาร การแพทย์และการสาธารณสุข อุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต เชื้อเพลิงและพลังงาน การประชาสัมพันธ์ จากภาคส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตั้งแต่ในภาวะปกติเพื่อสนับสนุนกองทัพในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศในภาวะไม่ปกติได้อย่างเพียงพอ ทันเวลา ตลอดจนเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ภายใต้กรอบนโยบายการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ เพื่อการจัดทำระบบฐานข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 ด้าน
 
22 มกราคม 2557 , 19:35 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนจิรา-นันทคม สวท.เชียงใหม่