แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลดนตรี ศิลปะ อิสรภาพและความรัก ครั้งที่ 2

  
    ชมรมส่งเสริมสล่าล้านนาร่วมกับองค์กรพันธมิตร เตรียมจัดงานเทศกาลดนตรี ศิลปะ อิสรภาพและความรัก ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สล่าบุญรัตน์ ณ วิชัย ประธานชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา แถลงข่าวการเตรียมจัดงานเทศกาลดนตรี ศิลปะ อิสรภาพและความรัก ครั้งที่ 2 (Pig Art & Music Contemporary Festival 2014)ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2557 ณ น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด หมู่บ้านโป่งสามัคคี ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ งานดังกล่าวเพื่อเป็นการปฏิบัติการ (Workshop) ทำงานร่วมกันทางด้านศิลปะและการแสดงดนตรีระหว่างศิลปินนานาชาติ ศิลปินท้องถิ่น สล่าล้านนา ตลอดจนถึงนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านและสากลในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art & Music) พัฒนาการสู่ความเป็นศิลปะนานาชาติ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมเทศกาลเชิงสร้างสรรค์ โดยเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ด้านศิลปะและดนตรีสู่สาธารณะอย่างมีคุณค่า เพื่อนำผลงานจากการปฏิบัติการทางด้านศิลปะและดนตรีในครั้งนี้ ไปจัดแสดงนิทรรศการสัญจรตามสถานที่สำคัญต่อไปและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เมืองแห่งการสร้างสรรค์
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปะและดนตรีจากนักเรียน นักศึกษา สล่าล้านนาและศิลปินนานาชาติ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีและสามารถร่วมแสดงผลงานศิลปะตามอัตลักษณ์ของตนเอง เป็นการสร้างศิลปะที่จรรโลงจิตใจและศิลปะสร้างสุนทรียะให้กับผู้ร่วมงานทุกท่าน เข้าชมฟรีตลอดงาน
 
23 มกราคม 2557 , 12:55 น. , อ่าน 1165  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนจิรา สวท.เชียงใหม่