จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศภัยแล้งแล้ว 8 อำเภอ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศภัยแล้งแล้ว 8 อำเภอ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 77,000 คน เบื้องต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอ ได้เข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557 อย่างใกล้ชิด โดยได้สั่งการให้อำเภอทุกอำเภอรายงานสถานการณ์ภัยแล้งประจำทุกสัปดาห์ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจุดแจกจ่ายน้ำ ณ สถานที่ที่สะดวกกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน แบ่งพื้นที่เชียงใหม่ออกเป็น 5 โซน และพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามแผนการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดที่จัดทำไว้มาดำเนินการในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว จำนวน 8 อำเภอ 29 ตำบล 212 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 77,871 คน ประกอบด้วย อำเภอดอยเต่า ไชยปราการ พร้าว ดอยหล่อ อมก๋อย หางดง สันป่าตอง และอำเภอฮอด แยกเป็นความเดือดร้อนด้านต่างๆ ประกอบด้วย ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค 2 อำเภอ 7 ตำบล 44 หมู่บ้าน 21,005 คน ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบด้วย การเกษตร (นา สวน ไร่) 71,856 ไร่ การปศุสัตว์ 3,927 ไร่ สำหรับการช่วยเหลือขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว
 
14 มีนาคม 2557 , 15:53 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่