จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา ในวันที่ 24 เมษายนนี้
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง ความคืบหน้าการเตรียมการเปิดศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนาว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากสำนักราชเลขาธิการ กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จะเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา ในวันที่ 24 เมษายน 2557 รวมทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนมัธยมอำเภอกัลยาณิวัฒนา และยกช่อฟ้าวัดจันทร์ ในวันดังกล่าวด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ซึ่งขณะนี้ การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงห้องน้ำและห้องทำงานนายอำเภอ เพื่อใช้เป็นห้องประทับและห้องสรง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานหน้าโรงอาหารภายในที่ว่าการอำเภอ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา โครงการปรับปรุงทางเสด็จพระราชดำเนินศูนย์ราชการฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา สำหรับด้านกิจกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดบูธแสดงหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับการน้อมนำพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติ และจัดให้มีการสาธิตการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรเป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นอัตลักษณ์ของราษฎรในพื้นที่ และกิจกรรมเฉลิมฉลองโดยมหรสพต่างๆ
 
14 มีนาคม 2557 , 15:59 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่