คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตรการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพรุ่นที่ 16

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตรการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพรุ่นที่ 16 เพื่อนำเสนอรายละเอียดเรื่องการนวดตอกเส้นให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจและกลุ่มเครือข่ายแพทย์ไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา
หน่วยจัดอบรมและประชุมวิชาการ (ESC) งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 16จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 - 25 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการนวดแผนไทย (ห้องดอกสัก) ชั้น 2 ศูนย์อาหารคาเฟทีเรีย เพื่อนำเสนอรายละเอียดเรื่องการนวดตอกเส้นให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจและกลุ่มเครือข่ายแพทย์ไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในศิลปะการนวดตอกเส้นตามหลักและวิธีการที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยง และปลอดภัย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านล้านนา รักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา สำหรับการฝึกอบรม แบ่งการฝึกอบรมเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยหลักสูตรการอบรมประกอบด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ทฤษฎีกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานมนุษย์เบื้องต้น และการศึกษาโครงสร้างทางร่างกายมนุษย์จากร่างอาจารย์ใหญ่จริง วิทยากรโดยอาจารย์อรุณศรี ละม่อมพร้อม ผู้อำนวยการสำนักตอกเส้นบ้านพ่อครูดาว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ คณาจารย์จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์และคณาจารย์จากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ฝึกอบรมทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
ผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถติดต่อสอบถามและขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วยจัดอบรมและประชุมวิชาการ : ESC ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 6710 0 5394 7682 08 0125 0369 ได้ทุกวันในเวลาราชการ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
16 มีนาคม 2557 , 14:25 น. , อ่าน 1278  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่