จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้ง ส.ว.

  
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2557 ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง จังหวัดและอำเภอ
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 เพื่อเป็นการสนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง จังหวัด อำเภอ รวมทั้งสนับสนุนการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งจัดตั้ง ศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนในวันที่ 30 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง ให้ศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งฯ ปรับเป็นศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประสานงานกับอำเภอเมื่อมีการแจ้งเหตุต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการจัดการเลือกตั้งและการรับรายงานผลการเลือกตั้งด้วย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและ คณะทำงานประจำศูนย์ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในวันที่ 30 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม เลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาเป็นผู้แทนในการร่วมบริหารประเทศ
 
16 มีนาคม 2557 , 14:28 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่