สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เตรียมจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายรองรับการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ว.

  
     สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เตรียมจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่าย รองรับการเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ให้แก่ผู้นำทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำภาคประชาชน ภาคเกษตรกร และผู้นำเยาวชน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา และการมีส่วนร่วมทางการเมืองไปเผยแพร่ต่อยอดขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ นับเป็นการส่งเสริมความรู้ที่เครือข่ายวุฒิสภาได้ดำเนินการอย่างแพร่หลายและครอบคลุมทั่วประเทศ ประกอบกับในวันที่ 2 มีนาคม 2557 สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งลง ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ซึ่งหากมีการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภาให้แก่เครือข่ายวุฒิสภาและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ จะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา และจะทำให้ได้ผู้แทนปวงชนที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอีกด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของวุฒิสภา มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะสามารถจัดกิจกรรมเผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาไปยังท้องถิ่น จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ผู้นำชุมชนและสื่อมวลชนท้องถิ่น ประมาณ 150 คน
 
16 มีนาคม 2557 , 14:31 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่