ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้นักท่องเที่ยวทำใบขับขี่ และสอบก่อน เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้นักท่องเที่ยวทำใบขับขี่ และสอบก่อน เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร เตือนผู้ประกอบการรถเช่า หากให้นักท่องเที่ยวที่ไม่มีใบขับขี่เช่ารถจะมีความผิดตามกฎหมาย
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจากกรณีการขับขี่รถของนักท่องเที่ยวที่มีปัญหาในเมืองเชียงใหม่ ส่งผลให้มีอุบัติเหตุจราจรเนื่องจากระบบการจราจรที่ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหา ได้ทางออกคือนักท่องเที่ยวที่จะเช่ารถขับขี่ในเมืองเชียงใหม่ต้องมีใบขับขี่ โดยนักท่องเที่ยวที่มีใบขับขี่แล้ว หากต้องการเช่ารถขับในเมืองไทยต้องนำเอกสารหลักฐานไปทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ส่วนกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่มีใบขับขี่ ประสงค์จะเช่ารถ จะต้องทำใบขับขี่ของไทย โดยได้ประสานกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จัดตั้งศูนย์บริการผู้ขอรับใบขับขี่ในประเทศโดยเฉพาะ มีการทดสอบเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไป ทั้งสอบข้อเขียน ทดสอบขับขี่ นักท่องเที่ยวต้องนำหลักฐาน พาสปอร์ต ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองที่อยู่ที่ออกจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ หรือ จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มายื่นขอรับการสอบใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเวลา 08.50 น.วันจันทร์-ศุกร์ โดยจะอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 น.ขึ้นไป เป็นเวลา 4 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะมีการทบทวนผ่านคอมพิวเตอร์และสอบข้อเขียนซึ่งมีทั้งหมด 5 ภาษา ประกอบด้วยภาษาไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่นและภาษายาวี นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ เมื่อสอบเสร็จ ก็ต้องไปสอบขับรถภาคสนาม และประเมินผลหากผ่านก็จะได้รับใบขับขี่ในวันเดียวกัน โดยเสียค่าธรรมเนียมเท่ากับคนไทย จักรยานยนต์ 155 บาท และรถยนต์ 205 บาท โดยที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวไปทำใบขับขี่ไม่มากนัก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเข้าไปทำใบขับขี่เฉลี่ยวันละประมาณ 10 คน ทั้งนี้ร้านเช่าที่ปล่อยให้นักที่องเที่ยวเช่ารถทั้ง ๆ ที่ไม่มีใบขับขี่ จะมีความผิดตามกฎหมาย
ส่วนกรณีรถจักรยานยังไม่มีกฎหมายควบคุม ผู้ประกอบการต้องซักซ้อมความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวก่อนให้เช่ารถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น
 
17 มีนาคม 2557 , 12:16 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่