จังหวัดเชียงใหม่ ระดมทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ระดมทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แจ้งเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง เพราะใช้น้ำมาก
นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้งนี้อย่างเต็มที่ โดยกรมชลประทานได้รายงานมายังจังหวัดว่า ในพื้นที่เขตชลประทาน น้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร มีเพียงพอสำหรับฤดูแล้งปีนี้ แต่เกษตรกรต้องไม่ปลูกข้าวนาปรัง เพราะจะเพิ่มปริมาณการใช้น้ำ สำหรับนอกเขตชลประทาน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ช่วยกันดูแลน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งในขณะนี้ กำลังพิจารณางบประมาณเพื่อใช้ในการนำกระสอบทรายกั้นลำน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับประชาชน เพื่อการอุปโภค บริโภคของสัตว์เลี้ยง และเพื่อการเกษตร
นอกจากนี้ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่าย ณ จุดแจกจ่ายน้ำกลางหมู่บ้านให้พอเพียง หากรถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่เพียงพอ ได้มีการแบ่งโซน เพื่อให้ส่วนราชการระดับจังหวัดเข้าสนับสนุนแล้ว
 
17 มีนาคม 2557 , 14:35 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่