ประชาชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษหมอกควัน ใน 4 กลุ่มโรค กว่า 5 หมื่น ราย

  
     ประชาชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษหมอกควัน ใน 4 กลุ่มโรค กว่า 5 หมื่น ราย ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการแก้ไข
ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM10 ของจังหวัดเชียงใหม่เกินค่ามาตรฐานเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมาหลายวัน ล่าสุดที่จุดตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีค่า 160 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รายงานจากกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ถึงการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อประเมินผลกระทบด้านสุขภาพฯใน 4 กลุ่มโรค จำนวนทั้งสิ้น 51,179 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,049 ต่อแสนประชากร กลุ่มโรคที่มีรายงานสูงสุด ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด อัตราป่วย 543 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด อัตราป่วย 436 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีการรายงานผู้ป่วยในภาพรวมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดลำพูน อัตราป่วย 1,796 ต่อแสนประชากร รองลงมาได้แก่ จังหวัดแพร่ และพะเยา อัตราป่วย 1,389 และ1,239 ต่อแสนประชากรตามลำดับ
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา เกิดไฟป่า 35 ครั้ง พื้นที่ป่าเสียหาย 458 ไร่มากที่สุดที่ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด ซึ่งพื้นที่ป่าเสียหาย 155 ไร่ รองลงมาคือบ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน บ้านสะเมิงใต้ อ.สะเมิง บ้านหลวง อ.จอมทอง สถิติตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงปัจจุบันมีไฟป่าสะสม 549 ครั้ง พื้นที่ป่าเสียหาย 5,026 ไร่ วันที่ 16 มีนาคมมี HOT SPOT 119 จุด มียอดสะสม 979 จุด จำนวนผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบจากมลพิษหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 มีจำนวน 183 ราย
ล่าสุดนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางมาตรการและแนวทางแก้ไขต่อไป
 
17 มีนาคม 2557 , 17:06 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่