ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย

  
     ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองครั้งแรก
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันท้องถิ่นไทย ณ หอประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานจำนนมาก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองครั้งแรก อันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจของประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต่างเติบโต เข้มแข็ง มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องที่ได้อย่างตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง
ในปี ร.ศ.116 หรือ พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานดำริในการกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่นขึ้น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร รศ.116 ขึ้น จากการที่ทรงมอบหมายให้ไปศึกษาดูงานการปกครองในแถบประเทศพม่า มลายูและยุโรป และได้เริ่มทำการทดลองเพื่อเป็นการศึกษาขึ้นในกรุงเทพมหานคร แต่การบริการงานของสุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร นี้ ดำเนินการโดยข้าราชการทั้งหมด จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 เป็นการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกขึ้นที่ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร อันถือเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของชาติไทย ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่น รากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 จึงได้ถือเอาวันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็นวันวันท้องถิ่นไทย อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานในการปกครองท้องถิ่นอันสำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา
 
18 มีนาคม 2557 , 11:19 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่