จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 13 อำเภอ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 13 อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่เต็มที่ โดยเฉพาะด้านการเกษตร
นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 13 อำเภอ ได้แก่ อมก๋อย ดอยเต่า ฮอด ดอยหล่อ สันป่าตอง หางดง ไชยปราการ พร้าว แม่ริม จอมทอง แม่แตง แม่แจ่ม และกัลยาณิวัฒนา จำนวน 48 ตำบล 428 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 59,000 ครัวเรือน กว่า 178,000 คน พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายกว่า 104,000 ไร่ ปศุสัตว์กว่า 5,400 ตัว มีการสำรวจความต้องการถังเก็บน้ำกลางประจำหมู่บ้าน การขุดเจาะบ่อบาดาลและขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และดำเนินการสำรวจ ซ่อม และสร้างถังเก็บน้ำ ประจำปี 2557 ไปยังอำเภอทุกอำเภอ
ล่าสุด ยังไม่พบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ต้องนำรถเข้าไปแจกจ่ายน้ำ เนื่องจาก ราษฎรขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เพราะส่วนใหญ่ ภัยแล้งจะกระทบพื้นที่ทางการเกษตรมากกว่า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอ สำรวจความเสียหายจากภัยแล้ง เพื่อแจ้งมาเป็นขั้นตอนตามลำดับ เพื่อขอใช้เงินทดรองราชการต่อไป
 
18 มีนาคม 2557 , 14:25 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่