คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันต้อหินโลก ประจำปี 2557

  
    โรคต้อหินเป็นสาเหตุของภาวะตาบอดของประชากรไทยและทั่วโลก เป็นอันดับสองรองจากโรคต้อกระจก ล่าสุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันต้อหินโลก เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชน
รองศาสตราจารย์ แพทยหญิง เกษรา พัฒนพิฑูรย์ หัวหน้าหน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา กล่าวว่า ปัจจุบันโรคต้อหิน เป็นสาเหตุของภาวะตาบอดของประชากรในเมืองไทยและทั่วโลกติดเป็นอันดับสองรองจากโรคต้อกระจก แต่ภาวะตาบอดที่เกิดจากโรคต้อหินไม่สามารถรักษาให้กลับมาเห็นได้ตามปกติหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะของโรคซึ่งอัตราความชุกของโรคต้อหินพบเพิ่มขึ้นตามอายุ ในประเทศผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี พบมีความชุกของโรคร้อยละ 2 และเพิ่มเป็นร้อยละ 6 เมื่ออายุมากว่า 60 ปี ผู้ป่วยต้อหินในระยะแรกจะไม่มีอาการผิดปกติ ไม่มีตามัว ไม่มีปวดตา ดังนั้นหากไม่ได้รับการตรวจตาเพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยจะมีอาการตามัว มองเห็นภาพแคบลงเรื่อยๆ จนกระทั่งตาบอดในที่สุด ปัจจุบันมีผู้ป่วยต้อหินเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น
ในสัปดาห์วันต้อหินโลก ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันต้อหินโลกขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับต้อหิน และทราบถึงความสำคัญของการตรวจตาในเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งการตรวจประเมินหาข้อบ่งชี้ในการจะเกิดโรคต้อหินให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้ที่สนใจทั่วไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับต้อหิน การเสวนาเรื่อง “โรคต้อหิน” การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต้อหิน และบริการตรวจสแกนตาเบื้องต้นเพื่อให้ได้รักษาอย่างทันท่วงที
 
20 มีนาคม 2557 , 11:36 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่