สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เชียงใหม่ปลอดลูกน้ำยุงลาย ต้นเหตุของไข้เลือดออก

  
    ปีที่แล้วจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 11470 คน เสียชีวิต 8 คน ปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว 25 คน ล่าสุดสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เชียงใหม่ปลอดลูกน้ำยุงลาย ต้นเหตุของไข้เลือดออก
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ให้จังหวัดเชียงใหม่ ปลอดลูกน้ำยุงลาย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พบว่า ปี 2556 ที่ผ่านมา เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกมากและรุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี ระหว่าง 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 พบผู้ป่วย 11,470 คน หรืออัตรา 635 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 8 คน ผู้ป่วยสูงสุดที่อำเภอแม่อาย 997 คน รองลงมาคืออำเภอหางดง แม่แตง แม่ริมและอำเภอเมืองตามลำดับ ในปี 2557 นี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา พบผู้ป่วยแล้ว 25 คน กระจายอยู่ใน 14 อำเภอ ยังไม่มีผู้เสียชีวิต สถานการณ์ดังกล่าวทำให้พบว่าไข้เลือดออกระบาดได้เกือบทุกพื้นที่ทุกเวลา ไม่เพียงเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น จึงจำเป็นต้องรณรงค์ตั้งแต่ต้นปี โดยใช้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขลงพื้นที่แจ้งข่าว และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชน โดยตั้งเป้าให้ดัชนีลูกน้ำยุงลายเป็น 0 หรือ Getting to Zero เพื่อไม่ให้มีโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นในพื้นที่
ภายในงานมีการมอบป้าย Getting to Zero ให้แก่ตัวแทน 25 อำเภอ การปล่อยคาราวานทีมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบฉับไวหรือทีมม้าเร็วออกสำรวจแหล่งลูกน้ำยุงลายในชุมชน ทีมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ทีมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง และนำสื่อมวลชนลงพื้นที่จริงด้วย
 
20 มีนาคม 2557 , 12:34 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่