ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย เฝ้าระวังแจ้งข่าวหมอกควันไฟป่า รุ่นที่ 2

  
    ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย เฝ้าระวังแจ้งข่าวหมอกควันไฟป่า รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นเครือข่ายทำงานแจ้งปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
นายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย และบรรเทาสาธารณภัย เฝ้าระวังแจ้งข่าวหมอกควันไฟป่า รุ่นที่ 2 โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยจากจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน เข้าร่วมอบรม ณ กรีนแลค รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นายประพันธ์ ภักดีนิติ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชน นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการจราจรขนส่งและการท่องเที่ยวในภูมิภาคเป็นวงกว้าง โครงการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการแจ้งข่าวติดต่อสื่อสารระหว่างกันภายในเครือข่าย ตลอดจนทบทวนระบบติดต่อสื่อสารที่มีอยู่ให้หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การทบทวนความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ ตามประเภทของสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ รวมทั้งการศึกษาดูงานศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
 
21 มีนาคม 2557 , 13:05 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่