คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ภายใน 7 วัน

  
    คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ภายใน 7 วัน หากไม่มีการร้องคัดค้าน
นายสุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แสดงความพอใจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ว่า ดำเนินการได้เป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ คือมาใช้สิทธิร้อยละ 58.69 จากเป้าที่ตั้งไว้ร้อยละ 75 ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกับทั้งประเทศ โดยพบว่ามีการกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนมากถึง 113,542 บัตร หรือคิดเป็นร้อยละ 15.48 ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับครั้งก่อนๆ ทั้งนี้เพราะบรรยากาศการเมืองในขณะนี้ไม่ปกติ คนมีความคิดทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้ง ขณะที่ระบบการเลือกตั้งใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ทำให้ผู้สมัครไม่สามารถพบปะประชาชนได้ทั่วถึง กระแสศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำสั่งให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นโมฆะ ทำให้ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะสูญเปล่าเหมือนครั้งที่ผ่านมา อีกทั้งประชาชนอาจจะยังมองไม่เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติที่พึงพอใจจึงไม่ประสงค์จะลงคะแนน ส่วนนายอดิศร กำเนิดศิริ ผู้สมัครหมายเลข 3 มีคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่ง นั้น ไม่มีเรื่องร้องคัดค้าน คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่จะนำผลการเลือกตั้งส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางเพื่อประกาศรับรองผลภายใน 7 วัน
สำหรับเรื่องร้องเรียนที่พบมีเพียงเรื่องเดียวคือคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัครรายหนึ่งไม่ตรงกับที่ยื่นใบสมัครไว้ คือยื่นสมัครปริญญาโท แต่ป้ายหาเสียงติดกับว่า ดร. ก็จะไปตรวจสอบกับสถาบันการศึกษา หากพิสูจน์ว่าไม่จริง ก็จะเข้าข่ายมาตรา 53(3) หลอกลวงให้คนเข้าใจผิดและความผิดนั้นสำเร็จแล้ว มีโทษทางอาญา
 
31 มีนาคม 2557 , 15:58 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่