วันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  
     ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีรำลึกพระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
พลตำรวจตรีเทพ อมรโสภิต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีรำลึกพระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี โดยมีตัวแทนองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมงานจำนวนมาก งานดังกล่าวเพื่อประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ของปวงชนชาวไทย เนื่องด้วยพระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในถิ่นทุรกันดารห่างไกล เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การฟื้นฟูป่าไม้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนางานหัตถกรรมชาวเขา รวมทั้งทรงรับงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไว้ในพระราชูปถัมภ์และทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีออกตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระกรุณาและเมตตาต่อพสกนิกรนานัปการดังกล่าว องค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNESCO จึงได้ประกาศให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นเพื่อส่วนรวมในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม เมื่อปี 2543 นำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทั้งประเทศ
สำหรับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 มีที่ทำการเดิมอยู่ที่ค่ายดารารัศมี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเรียกว่ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 5 ต่อมาได้ย้ายไปยังที่ทำการแห่งใหม่เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานชื่อค่าย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์และเปิดค่ายเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2541 จึงได้ถือเอาวันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
 
1 เมษายน 2557 , 15:21 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พลอยรตา สวท.เชียงใหม่