เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นวาระสำคัญ พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณี การเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องด้วยวันที่ 2 เมษายน 2557 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จึงได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินจัดกิจกรรมในวาระสำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณี การเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ จัดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ออนุรักษ์สืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีโบราณอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ
 
1 เมษายน 2557 , 15:59 น. , อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่