โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนสู่สังคมสูงวัย

  
     โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนสู่สังคมสูงวัย เพื่อเตรียมความพร้อมคนวัยทำงานให้รู้จักเก็บออมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนสู่สังคมสูงวัย ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า วิถีชีวิตของการทำงานเริ่มตั้งแต่วัยทำงาน จนก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย อีกทั้ง ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ในปี 2553 มีผู้สูงอายุร้อยละ 11.9 ของผู้ใช้แรงงาน คาดว่าในอีก 20 ปี ข้างหน้า ก็จะเพิ่มมากกว่า 2 เท่า ในอนาคตแรงงานไทย 6 คน จะต้องดูแลผู้สูงอายุ 1 คน จึงต้องเตรียมความพร้อม คือ ผู้สูงวัยที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องมีการออมเงินไว้ตั้งแต่วัยทำงาน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม จึงเป็นนายจ้างที่เป็นเจ้าของกิจการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปเข้าร่วม เพื่อเตรียมตัวเก็บเงินทุนสำรอง เงินออม เพื่อใช้ในอนาคต
ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง การวางแผนด้านการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ การบรรยาย เรื่อง ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และการบรรยาย เรื่อง การดูแลตนเองและคนในครอบครัวที่สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 
2 เมษายน 2557 , 14:07 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่