จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2557

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ให้โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ส่วนน้ำเพื่อการเกษตรได้ดำเนินการตามแผนสนับสนุนแล้ว
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2557 โดยกล่าวว่า ขณะนี้ได้เกิดปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร รวมทั้งน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน ~โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งแล้ว 18 อำเภอ 88 ตำบล 801 หมู่บ้าน 82,910 ครัวเรือน 244,899 คน พื้นที่เกษตรเสียหาย 136,307 ไร่ และ ปศุสัตว์ 5,427 ตัว แยกเป็น ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอไชยปราการ ดอยหล่อ อมก๋อย หางดง ฮอด แม่ริมสารภี และอำเภอเมืองเชียงใหม่ ขาดแคลนด้านการเกษตร 10 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอดอยเต่า พร้าว หางดง สะเมิง สันป่าตอง จอมทอง แม่แจ่ม ดอยสะเก็ด กัลยาณิวัฒนา และแม่แตง โดยอำเภอและ อปท. ในพื้นที่ได้เข้าไปดำเนินการให้การช่วยเหลือทั้งการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร และการบรรทุกน้ำอุปโภค-บริโภคเข้าไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนแล้ว
นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเน้นย้ำให้โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งเป็นอันดับแรก สำหรับน้ำเพื่อการเกษตรโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามแผนสนับสนุนอยู่แล้ว ส่วนกระบวนการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนถึงรอบเวรและกฎกติกา หรือหลักเกณฑ์ในการจัดสรรน้ำ
 
2 เมษายน 2557 , 14:08 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่