งานวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  
    หลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ
วัดยางกวง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ณ โรงละครวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ โดยมี ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน และกล่าวถวายราชสดุดี วันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นมา เนื่องด้วยพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและทรงมีพระราชจริยวัตรอันเป็นแบบอย่างที่งดงาม โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ที่ทรงเป็นผู้นำและกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทยได้หันมาใส่ใจและเห็นคุณค่า เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลวัฒนธรรมไทยในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้มีการสืบทอดและธำรงรักษาไว้ให้คงอยู่ไปถึงชนรุ่นหลัง ท่ามกลางกระแสของวัฒนธรรมต่างชาติที่นับวันจะเข้ามามีอิทธิพลครอบงำ
งานดังกล่าวมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม จากนักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ พร้อมกล่าวอาเศียรวาทสดุดี ท่ามกลางประชาชนร่วมงานจำนวนมาก
 
2 เมษายน 2557 , 16:42 น. , อ่าน 1267  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พลอยรตา สวท. เชียงใหม่