จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับเมืองปอร์โต

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับเมืองปอร์โต สาธารณรัฐโปรตุเกส เนื่องด้วยลักษณะเมืองที่คล้ายกัน หลายภาคส่วนจึงร่วมหาแนวทางผลักดันร่วมกันให้เป็นเมืองพี่เมืองน้อง เพื่อเชื่อมโยงโอกาสด้านต่างๆ
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับเมืองปอร์โต สาธารณรัฐโปรตุเกส ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ในที่ประชุมมีการแจ้งถึงหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย ได้รับแจ้งจากนาย ริว มอเรยา นายกเทศมนตรีเมืองปอร์โต ที่มีความประสงค์เสนอให้เมืองปอร์โตและจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำความตกลงสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การศึกษาและวัฒนธรรมให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเชื่อมโยงโอกาสด้านต่างๆ ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย ด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ หอการจังหวัดเชียงใหม่ แสดงความเห็นว่าทั้ง 2 เมืองเป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกัน แต่ปอร์โต มีอายุเก่าแก่กว่า ควรสร้างสัมพันธ์ โดยเน้นการท่องเที่ยว การกีฬา การค้าขายสินค้าเอกลักษณ์ของถิ่นของแต่ละเมือง ขณะนี้ด้านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้งว่า เคยทำลงนามบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปอร์โต ขณะนี้สัญญาหมดอายุแล้ว มีแผนจะลงนามอีกครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา เปิดหลักสูตรปริญญาโทในบางสาขารองรับการศึกษาทั้ง 2 เมืองร่วมกัน ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีงบประมาณดำเนินการได้ แต่ในส่วนของจังหวัดอาจมีขั้นตอนด้านงบประมาณที่ต้องหารือกัน
เมืองปอร์โต มีรถไฟ รถไฟใต้ดิน รถไฟฟ้า รถประจำทาง และรถราง มีสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน มีมหาวิทยาลัยปอร์โต เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโปรตุเกส มีนักศึกษาอยู่ประมาณ 28,000 คน มีสถาบันโปลีเทคนิค วิทยาลัยเทคนิค และสถาบันเอกชนมากมาย เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมมากที่สุดในแถบตะวันตกเฉียงใต้ ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ซูมัค ผลไม้แห้ง ถั่ว และน้ำมันมะกอกฅโดรู ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างท้องถิ่นนั้นเป็นผลมาจากจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงพาณิชย์ของ Port Wine โดยเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยมอย่างไวน์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก จึงส่งผลให้การพัฒนาของเมืองปอร์โตเติบโต
 
2 เมษายน 2557 , 17:07 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่