จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ข้อมูลและประสานงานบ้านพี่เมืองน้องและประชาคมอาเซียน

  
    จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ข้อมูลและประสานงานบ้านพี่เมืองน้องและประชาคมอาเซียนหรือ ICAN โดยความร่วมมือกับ 10 สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซียน
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลและประสานงานบ้านพี่เมืองน้องและประชาคมอาเซียน (Information and Coordination ASEAN Network Center : ICAN) ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการประสานความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องและเมืองที่สำคัญกับกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและฐานข้อมูลของจังหวัดให้มีความพร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เสริมสร้างและประสานความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมกับจังหวัดหรือเมืองสำคัญของประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนในรูปแบบเมืองคู่มิตรและบ้านพี่เมืองน้อง เพื่อบูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมและขยายความร่วมมือในการพัฒนากับเมืองหรือจังหวัดในกลุ่มประเทศตามกรอบอาเซียน+3 และ+6 กลุ่มประเทศ GMS และ BIMSTEC และประเทศศักยภาพอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและประสานงานบ้านพี่เมืองน้องและเมืองสำคัญในประเทศประชาคมอาเซียน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและขยายผลการพัฒนาโดยใช้ระบบการจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบุคลากรของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความพร้อม โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 10 แห่ง เป็นเจ้าภาพหลักของแต่ละประเทศ
ในงานได้เชิญ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย มาเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามในกรอบความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลอาเซียน โดยศูนย์ ICAN ของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 
4 เมษายน 2557 , 16:26 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-วชิรวิทย์ สวท.เชียงใหม่