งานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557

  
    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดงานสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเชียงใหม่ ณ สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2557 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสังคมวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงและแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนามีคุณค่าควรอนุรักษ์ฟื้นฟูและถ่ายทอดแก่เยาวชนรุ่นหลังอย่างยิ่ง
ภายในงานมีกิจกรรมจัดแสดงผลงานทางด้านภูมิปัญญากว่า 20 เรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของตนและท้องถิ่น รวมทั้งการแสดงของศิลปินล้านนาแม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ พ่อครูมาลา คำจันทร์ และศิลปินล้านนาท่านอื่นๆรวมทั้งการประกวดการแข่งขันการขับซอพื้นเมือง และการประกวด ฟ้อนเล็บประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไป การสอนแกะสลักไม้ เพ้นท์ร่ม โดยกลุ่มหัตถกรรมร่มบ่อสร้าง ภายใต้บรรยากาศกาดหมั้ว
 
4 เมษายน 2557 , 16:33 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พลอยรตา สวท.เชียงใหม่