จังหวัดเชียงใหม่ร่วมมือกับ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยพัฒนาฐานข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสร้างเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวร่วมกับ นายสนธิยา หนูจีนเส้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านของความเชี่ยวชาญ และวิสัยทัศน์ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการกลาง จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย กล่าวว่า เทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ประชาคมอาเซียน โดยแบ่งออกเป็นประเด็นหลักๆ คือ การสร้างบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดทำระบบห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ Smart Classroom โดยมีโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา อำเภอฝางเป็นโรงเรียนนำร่องเป็นโรงเรียนแรก การสร้างระบบบริหารจัดการในการให้บริการของรัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหาร และการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ซึ่งบริษัทอินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย มีเทคโนโลยีที่หลากหลาย สำหรับการใช้งาน และผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ ในอนาคต ทั้งการศึกษาภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดเชียงใหม่และสนองยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างๆ ของเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการใช้งานของทุกภาคส่วน
 
4 เมษายน 2557 , 17:30 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-วชิรวิทย์ สวท.เชียงใหม่