ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 38 จังหวัด ปลัดกระทรวงเกษตรและ เน้นย้ำ บูรณาการทำงานแก้ปัญหา

  
    ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำหน่วยงานเกษตรจังหวัด กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมชลประทานประสานข้อมูล บูรณาการทำงานแก้ปัญหาภัยแล้งที่ขณะนี้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ว 38 จังหวัด
นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ขณะนี้ทั้งประเทศ มี 38 จังหวัด 249 อำเภอ 1,552 ตำบล 14,567 หมู่บ้าน ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งแล้ว ภาคเหนือ 13 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ภาคกลาง 5 จังหวัด ภาคตะวันออก 5 จังหวัดและภาคใต้ 7 จังหวัด มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 106,701 ราย พื้นที่ประสบภัยกว่า 768,000 ไร่ แบ่งเป็นข้าวกว่า 682,000 ไร่ พืชไร่กว่า 8,500 ไร่ พืชสวนอื่น ๆกว่า 77,000 ไร่ จากการลงพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำเก็บกัก 96 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 36 ของความจุอ่าง พื้นที่รับน้ำมีการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้งกว่า 93,000 ไร่ เกินแผนที่ตั้งไว้กว่า 53,000 ไร่ โดยเฉพาะข้าวนาปรังที่ปลูกเกินกว่า 33,000 ไร่ ทั้งนี้จากการรายงานข้อมูลพบว่าน้ำในเขื่อนใหญ่สองเขื่อนในจังหวัดเชียงใหม่มีมากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 30 ยืนยันว่าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค การรักษาสิ่งแวดล้อมและภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมชลประธาน ประสานข้อมูลระหว่างกันและบูรณาการทำงาน เพื่อดูแลพืชหลัก 5 ชนิดในพื้นที่เพาะปลูกกว่า 2 ล้านไร่ ไม่ให้เสียหาย ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าในพื้นที่ 4 จังหวัด ภาคเหนือมีพื้นที่เกษตรเสียหายจากภัยแล้ง น้ำไม่เพียงพอแล้วกว่า 8 หมื่นไร่ และได้ขออนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาไปแล้ว 140 ล้านบาท โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ต้องเข้าไปดูแลเป็นพิเศษ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เน้นย้ำให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงการทำงาน อีกทั้งให้ปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำด้วย
 
5 เมษายน 2557 , 15:57 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่