วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่เชียงใหม่

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ และประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลประเทศต่าง ๆ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไปร่วมพิธี ซึ่งวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีองค์ที่ 1 และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อชาติไทยและประชาชนชาวไทย พร้อมทั้งกระทำพิธีถวายราชสดุดีเพื่อเทิดทูนพระบรมราชจักกรีวงศ์ให้สถิตมั่นในดวงใจของชาวไทยทั้งชาติต่อไป ในวันที่ 6 เมษายน 2325 เป็นวันพระบรมราชจักรีวงศ์ได้สถิตมั่น ณ ผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิ นับเนื่องมาจนถึงวันนี้ได้ 232 ปีแล้ว เป็นแผ่นดินที่อุดมด้วยธัญญาหาร ภักษาหาร และมังสาหาร หล่อเลี้ยงพสกนิกรทั้งกาลปัจจุบันและกาลข้างหน้า ความรุ่งเรืองไพบูลย์แห่งพระราชอาณาเขตได้พัฒนาถาวรมาโดยลำดับก็ด้วยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระมหากษัตริยาธราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม สืบทอดพระราชสันตติวงศ์ต่อมาถึง 9 รัชกาล ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งของประชาชน ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย ด้วยเดชะพระบารมีและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ได้ทรงรับพระราชภาระ ขจัดความวุ่นวายและภัยคุกคามต่างๆ จนหมดสิ้น ในยามที่ชาติบ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤติ ทรงขจัดปัดเป่าให้เป็นภาวะปกติ ในยามที่บ้านเมืองคับขัน ประชาชนขาดความสามัคคี พระมหากษัตริย์ผู้อยู่ในดวงใจของทวยราษฎร์ก็ทรงเป็นศูนย์รวมใจ ขจัดความคับแค้นแคลงใจ นำมาซึ่งความรักและความสมัครสมานสามัคคี ประชาชนพร้อมใจกันต่อสู่กับทุกข์ภัยทั้งปวง ก็ด้วยความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์
 
6 เมษายน 2557 , 17:17 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่