สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วันมาลาเรียโลก

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมมาลาเรียจังหวัดเชียงใหม่ วันมาลาเรียโลก (World Malaria Day 2014) เลือกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอจอมทองจัดกิจกรรม เนื่องจาก มีข้อมูลการป่วยเป็นโรคมาเลเรียจากแรงงานต่างชาติ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.4 หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.4.3 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ IOM จัดงานรณรงค์เนื่องในวันมาลาเรียโลก ภายใต้คำขวัญ Invest in the Future : Defeat Malaria แปลว่า ร่วมลงทุนเพื่ออนาคตที่สดใส ร่วมใจเอาชนะมาลาเรีย ณ โรงเรียนบ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นวันเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจถึงมาลาเรียแก่ประชาคมโลก ประกาศความสำเร็จเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานควบคุมมาลาเรียของประเทศต่างๆ โดยมีกิจกรรมการป้องกันควบคุมและรักษามาลาเรียในชุมชนแหล่งแพร่เชื้อมาลาเรีย กิจกรรมการเดินรณรงค์ของ อสม. ประชาชน ในหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน จัดนิทรรศการ บริการเจาะเลือดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย ฟรี ตอบปัญหาชิงรางวัลของ อสม. แจกสารทาป้องกันยุงกัด แจกมุ้ง LLIN แจกมุ้งคลุมเปล เล่นเกมส์ สาธิตและบริการชุบมุ้งธรรมดาแก่ประชาชน
นายไพศาล ธัญญาวินิจกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มาลาเรียยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูงที่เป็นป่าเขา ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ เนื่องจาก ประชาชนยังมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเท่าที่ควร และเกิดจากการเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทยของแรงงานต่างชาติ อำเภอจอมทองเป็นอำเภอหนึ่งที่มีอัตราป่วยด้วยมาลาเรียอันดับ 1 ใน 5 ของจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับหมู่บ้านม่อนหินแห่งนี้ พบว่า ปี 2556 พบผู้ป่วยจำนวน 11 ราย เป็นเชื้อมาลาเรียชนิด Pv ทั้งหมด ส่วนปี 2557 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2557 พบผู้ป่วยจำนวน 4 ราย เป็นเชื้อมาลาเรียชนิด Pv ทั้งหมด มีผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 1 ราย เนื่องจาก หมู่บ้านนี้เคยเป็นที่ตั้งแคมป์คนงานต่างชาติที่มาทำการสร้างถนน มีโรงงานระเบิดและโม่หินจำนวน 3 แห่ง ทำให้มีแรงงงานต่างชาติมาทำงานจำนวนหนึ่ง สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ 2552-2556 พบว่า มีผู้ป่วยที่เป็นต่างชาติมีแนวโน้มสูงขึ้น และพบว่าเชื้อมาลาเรียที่พบเป็นเชื้อชนิด Plasmodium vivax เกินร้อยละ 55 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้เวลารักษานานถึง 14 วัน ถ้าได้รับยาไม่ครบอาจจะทำให้เชื้อดื้อยาได้ ประกอบกับมีแรงงานต่างชาติที่ลงทะเบียนจำนวนมากและมีแรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนอีกจำนวนมากเช่นเดียวกันแรงงานเหล่านี้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
 
25 เมษายน 2557 , 14:50 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่