โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รุ่นที่ 1

  
     กระทรวงวัฒนธรรมขับเคลื่อนค้นหาแหล่งต้นทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านผู้เข้าอบรมระดับผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อนำมาต่อยอด เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ อันจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เป้าหมายหลักของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้อำนวยการกลุ่มที่เข้าร่วมอบรม ในการกำหนดวิธีดำเนินการค้นหาแหล่งที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ นำไปต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กลับคืนไปสู่ประชาชนเจ้าของพื้นที่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งต้องใช้เวลาในการขับเคลื่อน สิ่งสำคัญประการหนึ่ง คือ รัฐบาลภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมได้เซ็นสัญญากับประเทศต่างๆ ในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญหนึ่งในการพัฒนาประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า ในการอบรมดังกล่าว จะมีการนำผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงาน ณ เวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก เวียงกุมกาม มีทุนทางวัฒนธรรม เป็นเมืองเก่าที่ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลให้ปัจจุบันประชาชนมีรายได้มากขึ้น
 
27 เมษายน 2557 , 15:31 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่