สรุปสถานการณ์หมอกควันในช่วง 80 วันการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

  
     สรุปสถานการณ์หมอกควันในช่วง 80 วันการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ มีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการหาของป่ามากที่สุด
นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสรุปสถานการณ์หมอกควันในช่วง 80 วันการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน 2557 ว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศสูงที่สุด 282 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในที่วันที่ 22 มีนาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับสถานีตรวจวัดอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เกินค่ามาตรฐาน 18 วัน สูงสุดวันที่ 22 มีนาคม 2557 เท่ากับ 282 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่จุดตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เกินค่ามาตรฐาน 16 วัน สูงสุด 233 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 22 มีนาคม 2557 เช่นกัน นอกจากนี้ มีการรายงานสถิติการแจ้งเหตุและปฏิบัติการดับไฟป่าสะสมในห้วง 80 วัน มีจำนวน 942 ครั้ง พื้นที่ป่าเสียหายจำนวน 9,147 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา พบจุดความร้อน(Hotspot) สะสมจำนวน 2,381 จุด มากกว่าปีที่ผ่านมา สูงที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อำเภออมก๋อย 655 ครั้ง อำเภอแม่แจ่ม 493 ครั้ง และอำเภอเชียงดาว 205 ครั้ง สาเหตุหลักของการเกิดจุด Hotspot คือ การเผาเพื่อหาของป่าสูงถึงร้อยละ70
สำหรับ มาตรการหลังห้วง 80 วันแห่งการเฝ้าระวัง ช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2557 จะมีการฟื้นฟูพื้นที่ในการปลูกต้นไม้และทำแนวกันไฟป่าเปียก ขยายองค์ความรู้และเพิ่มมูลค่าเชื้อเพลิง สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรม ถอดบทเรียน กิจกรรมประเมินศักยภาพอำเภอในการบริหารจัดการมลพิษหมอกควันและการเผาในที่โล่งและมอบรางวัล
 
29 เมษายน 2557 , 16:51 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พลอยรตา สวท. เชียงใหม่