คณะของจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์พร้อมจับคู่ทางการค้ากับเมืองเชียงตุงของพม่า

  
    คณะของจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์พร้อมจับคู่ทางการค้ากับเมืองเชียงตุงของพม่า เพื่อนำไปสู่การเป็นบ้านพี่เมืองน้องในอนาคตอันใกล้
นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีเคยมีดำริให้จังหวัดเชียงใหม่กับเมืองเชียงตุงของพม่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นเหมือนในอดีตที่เคยมี 5 เชียง ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ เชียงตุง ของพม่า เชียงรุ้ง ซึ่งอยู่ในแค้วน12ปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน และ เชียงทอง อยู่ในเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะของจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เดินทางไปเมืองเชียงตุงอีกครั้งในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2557 ซึ่งตามกำหนดเดิมจะไปเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงการเป็นบ้านพี่เมืองน้อง แต่เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลรักษาการ จึงยังไม่สามารถลงนามดังกล่าวได้ การเดินทางไปครั้งนี้เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน โดยจังหวัดเชียงใหม่จะจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม นำนักธุรกิจไปเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ มีการพูดคุยเรื่องการเปิดด่านชายแดน การร่วมกันแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามแดน และความร่วมมือขนส่งระหว่างเชียงใหม่และเชียงตุง โดยมีผู้ประกอบการเชียงใหม่แบรนด์ นำสินค้าเชียงไปเผยแพร่ ให้ชาวเชียงตุงได้รู้จักด้วย
ในการไปครั้งนี้ทางเชียงตุงร้องขอเรื่องสาธารณสุข จึงมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม พร้อมเวชภัณฑ์ไปแจก ขณะเดียวกันได้นำยาตำราหลวงไปด้วย 300 ชุด อีกทั้งอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้ด้วย
 
2 พฤษภาคม 2557 , 10:32 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่