จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือเปิดศูนย์ค้าปลีก - ส่ง และกระจายสินค้านานาชาติ ไทย – จีน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือเปิดศูนย์ค้าปลีก – ส่ง และกระจายสินค้านานาชาติ ไทย – จีน Thai – China International Trade Center (TCITC)
จังหวัดเชียงใหม่ลงนามความร่วมมือศูนย์ค้าปลีก – ส่ง และกระจายสินค้านานาชาติ ไทย – จีน Thai – China Intetnational Trade Center (TCITC) โดยมีนายเฉา เสี่ยว เหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการบริหารฯ บริษัท เชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ค จำกัด และนายหลี่ หย่ง ซิน ตัวแทนบริษัท Guangzhou City Enterprise Management ณ หอประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก
การเปิดโครงการศูนย์ค้าปลีก – ส่ง และกระจายสินค้านานาชาติ TCITC เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานโลกที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศที่อยู่นอกเหนือ จากประเทศในสมาพันธ์อาเซียน หรือ กลุ่มคู่ค้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพ เช่น ประเทศจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เข้ามาเพิ่มเม็ดเงินการลงทุนในเชียงใหม่ วางรากฐานเศรษฐกิจในเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นหนึ่งในแหล่งซื้อขาย กระจาย และแลกเปลี่ยนสินค้าท้องถิ่นในประเทศ ตามแนวโยบายการตอบสนองอุปสงค์ของภูมิภาคอาเซียน (AEC) โดยมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านการคมนาคมชนส่ง โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมจากภาคเหนือ สู่ภาคใต้ และถนนสาย R3A ที่เชื่อมโยงการเดินทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยสู่ภาคใต้ของประเทศจีน เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ให้มูลค่าการหมุนเวียนสูงขึ้น
ศูนย์การค้าปลีก – ส่ง และกระจายสินค้านานาชาติ ไทย – จีน TCITC มีความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน ให้แก่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์ค้าปลีก – ส่ง และกระจายสินค้าระดับนานาชาติ เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน สินค้าที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพของประชาชน และเพิ่มมูลค่าเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศไทยสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีในการวางแผนกรอบยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 
3 สิงหาคม 2558 , 18:58 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่