เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซ้อมแผนฉุกเฉิน รองรับนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝน

  
    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีมีผู้ป่วยบนรถลาก และกรณีรถลากเสีย พร้อมสำรวจพื้นที่ในการขับขี่รถลากพ่วงอย่างปลอดภัย
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีมีผู้ป่วยบนรถลาก และกรณีรถลากเสีย โดยจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรที่ขับขี่รถลากพ่วงและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน และยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการนักท่องเที่ยว นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่าการซ้อมแผนดังกล่าวเป็นการสร้างมาตรฐาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับขี่รถลากพ่วงให้บริการ สามารถแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุเฉพาะหน้าที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการนั่งรถชมสัตว์
ปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน โดยในช่วงวันหยุดยาวช่วงเข้าพรรษาพบว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เฉลี่ยวันละประมาณสองพันคน โดยนักท่องท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุดประมาณวันละ 1700 คน
 
4 สิงหาคม 2558 , 17:30 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท. เชียงใหม่