สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดอบรมบุคลากรในหัวข้อการวิเคราะห์ Key Message

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดอบรมบุคลากรในหัวข้อการวิเคราะห์ Key Message ของบุคลากรด้านข่าวและรายการเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียน
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) หัวข้อการวิเคราะห์ Key Message ของบุคลากรด้านข่าวและรายการเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยมีบุคลากรด้านข่าวและรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมประชุม สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้ดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กรมาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย 3 ประการพร้อมกัน คือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของการพัฒนาคนและเป้าหมายการพัฒนาองค์กร ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยปีนี้ได้เลือกองค์ความรู้ในการจัดการความรู้เรื่อง การวิเคราะห์ Key Message ของบุคลากรด้านข่าวและรายการเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียน เพื่อสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การประชุมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการความรู้ในขั้นตอนที่ 6 คือการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำประสบการณ์ของบุคลากรมาแบ่งปัน กลั่นกรองเป็นชุดองค์ความรู้ และจะนำไปประมวลกลั่นกรอง ก่อนจะนำไปจัดทำเป็นคู่มือและบันทึกเป็นองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรทั้งภายในและนอกองค์กรนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป
การประชุมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย อาจารย์สุรพล เจียตระกูล อาจารย์พิเศษรับผิดชอบการสอน Speech Communication และอาจารย์ประกาศิต พรหมกิ่งแก้ว อาจารย์ประจำแขนงวิชารสื่อใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
 
4 สิงหาคม 2558 , 17:58 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่