สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม PRD 3 Dinner Talk “ทิศทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับต่างประเทศ

  
    
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม PRD 3 Dinner Talk “ทิศทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับต่างประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม PRD 3 Dinner Talk “ทิศทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับต่างประเทศ” เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสถานกงสุล องค์กรระหว่างประเทศ และสื่อมวลชนต่างประเทศในพื้นที่ กับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน โดยการให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร นโยบายของรัฐ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยกับต่างประเทศผ่านสื่อต่าง ๆ ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
การจัดกิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และการแสดงทรรศนะต่อทิศทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายร่วมกันอย่างยั่งยืน
 
6 สิงหาคม 2558 , 22:41 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่