รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน Talent Mobility Fair ภาคเหนือ 2015

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน Talent Mobility Fair ภาคเหนือ 2015 ที่จังหวัดเชียงใหม่จับคู่ภาคเอกชนร่วมมือนักวิจัยภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Talent Mobility Fair ภาคเหนือ 2015 ณ โรงแรมแชงกรีล่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับนโยบาย Talent Mobility และกลไกการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน จับคู่ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ และสถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความสามารถการทำวิจัย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาช่วยยกระดับความสามารถในด้านการผลิตและบริการ
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมการนำเอาผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยภาครัฐ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนนำไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันเอกชนมีความต้องการสร้างสินค้าใหม่ ๆ ด้วยนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะการแข่งขันกับประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าประเทศไทย ขณะที่ทางภาคเอกชนขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจัย พัฒนานวัตกรรม รัฐบาลจึงมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภาครัฐเข้าไปช่วยสนับสนุนเอกชนในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
ทางด้าน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนนโยบาย Talent Mobility ให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบ โดยมีศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคเหนือ หรือ TM Northern Clearing House ที่จัดตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ Talent Mobility และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจ
 
7 สิงหาคม 2558 , 16:33 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่