รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้า การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความคืบหน้า การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านศรีงาม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ซึ่งโรงเรียนบ้านศรีงาม ได้ดำเนินการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวล หรือ DLTV ทุกชั้นเรียนและทุกวิชา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน ตามแนวทางลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้คนไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับการจบแล้วมีงานทำ ดำเนินการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่การแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประเทศมีความเข้มแข็ง ปลอดจากการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ตามนโยบายของรัฐบาล
ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างครบวงจร มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน สำหรับนโยบายรัฐบาลปี 2559 เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เข้าถึงโรงเรียนในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
 
10 สิงหาคม 2558 , 19:38 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่