นางรัตนภรณ์ มะหะหมัด และนางศรีนวล วังผาสุก แม่ดีเด่นจากจังหวัดเชียงใหม่

  
     นางรัตนภรณ์ มะหะหมัด และนางศรีนวล วังผาสุก แม่ดีเด่นจากจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเข้ารับประทานพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานเกียรติบัตร ในวันแม่แห่งชาติ
นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นไปรับประทานพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานและเกียรติบัตร จำนวน 2 คน คือประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่นางรัตนภรณ์ มะหะหมัด จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ และ นางศรีนวล วังผาสุก จากอำเภอแม่ริม ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ ยกย่องเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่นและลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อรับประทานพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานและเกียรติบัตร
ขณะเดียวกันคณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้วว่าแม่ดีเด่นที่อำเภอคัดเลือกส่งให้ทางจังหวัด พิจารณาคัดเลือก ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรยกย่องเป็นแม่ดีเด่น จึงประกาศเกียรติคุณยกย่องแม่ 10 คนให้เป็นแม่ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ นางอุไร คนแคล้ว จากอำเภอเมือง . นางบัวจำ สุรินทร์ จากอำเภอดอยหล่อ, นางมาลา อินต๊ะพิงค์ จากอำเภอสารภี, นางสังวาลย์ วงค์คำปัน จากอำเภอสันป่าตอง, นางสาวเยาวลักษณ์ ไวสืบข่าว จากอำเภอสันทราย, นางอุ่น มาแก้ว จากอำเภอสันกำแพง,และ นางวาสนา พานิชกุล จาก อำเภอจอมทอง เป็นแม่ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ส่วนประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร ได้แก่ นางนันทิชา สุวรรณประเสริฐ (อำเภอสันป่าตอง) ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร ได้แก่ นางพรรณิภา สมโน (อำเภอสันป่าตอง). ประเภทแม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ได้แก่ นางสายสมร บัวเย็น (อำเภอดอยสะเก็ด) โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นผู้มอบใบเกียรติคุณ ยกย่องแม่ดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 10 คนในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
11 สิงหาคม 2558 , 14:17 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่