จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้วัสดุเหลือทิ้ง ทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือด้วยการแปรรูปเป็นพลังงาน

  
    สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้วัสดุเหลือทิ้ง ทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือด้วยการแปรรูปเป็นพลังงาน
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการศึกษาความเป็นไปไดในการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้วัสดุเหลือทิ้ง ทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ ด้วยการแปรรูปเป็นพลังงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ทั้งนี้ การแปรรูปเศษวัสดุเหลือใช้จากการปลูกข้าวโพดที่เหมาะสม คือ การทำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดหรือเชื้อเพลิงแท่ง เป็นเชื้อเพลิงที่ทำจากไม้หรือเศษวัสดุจากไม้แปรรูป รวมถึงวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นำมาผ่านกระบวนการ และอัดขึ้นรูป การใช้ประโยชน์หลัก ๆ จะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำอุตสาหกรรม หรือการเผาไหม้โดยตรงเพื่อเอาก๊าซร้อนที่ได้ไปใช้ในกระบวนการผลิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเผาในที่โล่งก่อให้เกิดปัญหาอย่างมาก สำหรับพื้นที่ที่มีสถิติเผาในที่โล่งแจ้งมากที่สุด คือ อำเภอแม่แจ่ม มีสถิติการเกิด hot spot สูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ และการแปรรูปพลังงานจากวัสดุเหลือทิ้ง จึงมุ่งเน้นไปยังพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม เป็นการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา สามารถหาแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการแก้ปัญหาให้กับพื้นที่อื่น
จากข้อมูลการเพาะปลูกของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2556 พบว่า ในภาคเหนือมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดกว่า 5 ล้านไร่ ทำให้มีวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดจำนวนมาก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ต้น ตอ ใบ จะเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่กระจายไปตามพื้นที่ปลูกต่าง ๆ ไม่มีการเก็บออกมาจากไร่ และ ซัง เปลือก เป็นวัสดุเหลือทิ้งอยู่เป็นจุดเพราะเกิดจากการสีข้าวโพด ณ จุดสีข้าวโพด วัสดุเหลือทิ้งทั้งสองส่วนยังไม่ได้มีการจัดการที่ถูกต้อง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเผา ก่อให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพอากาศ ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 
13 สิงหาคม 2558 , 17:02 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่