ศาลจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

  
     ศาลจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้ความรู้ด้านกฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวันและการปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน "กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวันและการติดต่อราชการศาลและการปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล" โดยมีนายอิทธิพล โสขุมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง "กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน" , "การติดต่อราชการศาล" และ"การปฏิบัติตนเมื่อมาศาล" โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ทางด้านกฎหมายประเภทต่าง ๆ เบื้องต้นกับการดำเนินชีวิตประจำวันและมีความรู้ในทางอรรถคดีเมื่อไปติดต่อกับศาล และมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อมาศาล ไปใช้เผยแพร่อันเป็นประโยชน์ต่อศาลได้
โครงการดังกล่าวเป็นการนำแผนพันธกิจศาลยุติธรรมไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อลดการเกิดการโต้แย้งในสังคม การให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนให้เกิดความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในชีวิตประจำวัน อันเป็นการป้องกันการกระทำผิดในเบื้องต้น ย่อมเป็นผลดีและก่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมโดยรวม
 
13 สิงหาคม 2558 , 17:15 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่