จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบที่สาธารณประโยชน์ คืนพื้นที่ให้คลองแม่ข่า ชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบที่สาธารณประโยชน์ คืนพื้นที่ให้คลองแม่ข่า จำนวน 30 ตารางวา จากนายอุดม คุณารัตน์ เพื่อนำกลับไปพัฒนา ฟื้นคืนสภาพลำน้ำแม่ข่า ชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่
ที่บริเวณบ้านเลขที่ 53 / 2 ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบที่สาธารณประโยชน์ คืนพื้นที่ให้คลองแม่ข่า จำนวน 30 ตารางวา จากนายอุดม คุณารัตน์ และส่งมอบคืนให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื่องจาก พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในความดูแลของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งคลองแม่ข่า ถือเป็นชัยมงคลสำคัญ คู่เมืองเชียงใหม่ มาตั้งแต่เริ่มตั้งเมืองเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ “นพบุรีศรีนครพิงค์” ปัจจุบันคลองแม่ข่ามีสภาพเสื่อมโทรมอันเกิดจากการบุกรุกและทิ้งสิ่งปฏิกูลของเสียลงในลำน้ำโดยชุมชนรอบข้าง ดังนั้น เพื่อการอนุรักษ์ลำน้ำแม่ข่า จึงได้กำหนดวาระการพัฒนาคลองแม่ข่า เป็นวาระสำคัญของการพัฒนาเมือง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองแม่ข่าอย่างเป็นรูปธรรม คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่พยายามฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการส่งคืนพื้นที่ของนายอุดม คุณารัตน์ ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางประชารัฐ ที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการเจรจาไกล่เกลี่ย จนสามารถนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกกลับคืนมาได้ ตามแนวทางสมานฉันท์ และขอขอบคุณ นายอุดม คุณารัตน์ ที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการส่งคืนพื้นที่จำนวน 30 ตารางวา ซึ่งการส่งคืนพื้นที่ครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีของการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่คลองแม่ข่าในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งมอบพื้นที่คืนให้กับ นายณัฐฐชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ เพื่อนำกลับไปพัฒนา ฟื้นคืนสภาพลำน้ำแม่ข่า ให้อยู่เคียงคู่ชาวเชียงใหม่ ในฐานะชัยมงคลสำคัญของเมืองเชียงใหม่
 
11 พฤษภาคม 2559 , 20:10 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย