ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จัดโครงการเสวนาเครือข่าย ปภ.สัญจร รุ่นที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จัดเสวนาเสริมความแข็งแกร่งด้านความรู้ด้านการปฏิบัติงานในทุกมิติให้ เครือข่าย ปภ. ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ห้องประชุมหอพัก 700 ปี นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย ปภ. สัญจร รุ่นที่ 3 ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างและขยายผลการปฏิบัติงานของเครือข่าย ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายในทุกมิติ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการจัดนิทรรศการ สาธิต และการฝึกปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน จากเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิ สมาคม อาสาสมัคร กู้ชีพ กู้ภัย อปพร. และ อส.ปภ.
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง กล่าวว่า ด้วยภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งถือว่ามีความหลากหลาย แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ ดูแลความปลอดภัยจากสาธารณภัย นำไปสู่ความมั่นใจของประชาชน เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการเสวนา “แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ของเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบัญชาการเหตุการณ์ การสาธิต ฝึกปฏิบัติ และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นทุกระดับ
 
11 พฤษภาคม 2559 , 20:11 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย