จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ one stop service เร่งดำเนินการรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จตามกำหนด

  
    เชียงใหม่เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ one stop service เร่งดำเนินการรับรายงานตัวและออกใบอนุญาตทำงานใหม่ ให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ลาว และกัมพูชา
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา จำนวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่รับการผ่อนผันให้ทำงานตามนโยบายของคสช. กลุ่มบัตรสีชมพูที่ครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มที่ถือหนังสือเดินทางเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี หรือ 6 ปี ยกเว้นกลุ่มที่เข้ามาทำงานตาม MOU และผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวทุกกลุ่มที่อายุไม่เกิน 18 ปีให้ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ โดยจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานในประเทศไทยอีก 2 ปี ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ one stop service เพื่อรับรายงานตัวและออกใบอนุญาตทำงานใหม่ให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่อาคารปรับปรุงคุณภาพศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดรับลงทะเบียนวันละประมาณ 1000 คน คาดว่า สิ้นสุดระยะเวลาการรับลงทะเบียนจะสามารถรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้กว่า 6 หมื่นคน จากการรับลงทะเบียนที่ผ่านมา พบปัญหาที่แรงงานต่างด้าวไม่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานได้ คือ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจากเป็นโรคต้องห้าม หรือซื้อประกันสุขภาพอายุเพียง 1 ปี ซึ่งประกันสุขภาพให้มีอายุ 2 ปีและแรงงานต่างด้าวที่อายุเกิน 55 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีไม่ออกใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวที่อายุเกิน 55 ปี อีกหนึ่งปัญหาที่พบ คือ ปัญหาจากระบบคอมพิวเตอร์ในการรับลงทะเบียน ได้ดำเนินการแก้ไขและเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว
ทั้งนี้ศูนย์ one stop service จังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการลงทะเบียนใน วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08:30 เป็นต้นไปจึงขอแจ้งให้นายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว รีบดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
 
14 พฤษภาคม 2559 , 20:09 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย