ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยใช้กลไกประชารัฐ สร้างฝายชะลอน้ำ ที่อำเภอเชียงดาว โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาในชุมชน

  
    วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้พบปะกับชาวบ้านและหน่วยงานที่ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านแม่กรณ์ ตำบลเมืองงาย, ฝายชุมชนเพื่อการเกษตร บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่นะ และที่บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงดาว ซึ่งมีการสร้างฝายชะลอน้ำเป็นระยะ และมีการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อส่งให้กับโรงเรียน และวัดถ้าเชียงดาว ซึ่งการสร้างฝายชะลอน้ำดังกล่าว ออกแบบโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักพัฒนาภาค 3 ใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้าง และใช้ดินแกลบใส่ถุงปุ๋ยขนาดเล็กทับตัวฝาย ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งตามแนวทางประชารัฐ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จากเหตุภัยวาตภัย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเสียหาย ใน 11 หมู่บ้าน จากการสำรวจเบื้องต้น มีหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 283 หลังคาเรือน กระเบื้องเสียหายประมาณ 6,000 กว่าแผ่น สังกะสี 350 แผ่น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป
 
18 พฤษภาคม 2559 , 13:14 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย