กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดเปิดงาน "สืบฮีต สานฮอย เตียวขึ้นดอยสุเทพ"

  
    นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบฮีต สานฮอย เตียวขึ้นดอยสุเทพ โดยมี นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณจุดชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย การจัดงานส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องที่ดี เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ ให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมและร่วมงานประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง การจัดงานประเพณีสืบฮีต สานฮอน เตียวขึ้นดอยสุเทพเป็นหนึ่งในยุทธศาสาตร์ของกลุ่มจังหวัด ที่ต้องการส่งเสริม สร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัตถกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดอีกด้วย ด้านนางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้อนุมัติโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 /โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนาฟื้นฟูคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / โดยคัดเลือกประเพณีวัฒนธรรมที่มีโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์จังหวัดละ 3 ประเพณี ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ดังนี้ 1.ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2559 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2.ประเพณีสืบฮีต สานฮอย เตียงขึ้นดอยสุเทพ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณจุดชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ 3. ประเพณีบูชาเสาร์อินทขิล ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2559 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดงานสืบฮีต สานฮอน เตียวขึ้นดอยสุเทพ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนงานอนุรักษ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงขับซอล้านนาของศิลปินพื้นบ้าน และการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ การจัดทำนิทรรศการประวัติความเป็นมาประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ การจัดงานสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการจัดวิธีวัฒนธรรมกาดหมั้วคนเมือง เป็นต้น วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว
 
20 พฤษภาคม 2559 , 13:54 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา