จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็ก และบุคลากร มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย

  
    จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง พี่เลี้ยง ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน มุ่งเน้นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
ที่โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็ก” หลักสูตร “การเขียนแผนป้องกันไฟไหม้และฝึกซักซ้อมการหนีไฟ” มุ่งเน้นมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานสงเคราะห์เด็กในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด โดยมีนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้ประกอบการ ครูพี่เลี้ยง พี่เลี้ยง เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน” หลักสูตร “การเขียนแผนป้องกันไฟไหม้และฝึกซักซ้อมการหนีไฟ” เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานสถานรับเลี้ยงและสถานสงเคราะห์เด็ก ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานสงเคราะห์ พ.ศ. 2549 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อป้องกันดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กให้มีความปอลดภัย
ด้านนางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมตามวัย โดยกำหนดกรอบกิจกรรมให้ส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ดำเนินกิจการและพี่เลี้ยงสถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน รวมทั้งกำกับ ดูแลให้สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 
10 กรกฎาคม 2559 , 16:11 น. , อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย