มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ในสถาบันการศึกษาภาคเหนือ และบุตรบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมชั้นผู้น้อย จำนวน 60 ทุน เนื่องในวันรพี

  
    ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ นาย สมนึก พานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดีและมีฐานะยากจน ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา และทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมชั้นผู้น้อยในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงินทั้งหมด 300,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน 21 ทุน ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 ทุน และทุนการศึกษาสำหรับ บุตรของบุคลากรข้าราชการหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 33 ทุน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่เยาวชนทางด้านการศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรชั้นผู้น้อยในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี 2526 เป็นเวลา 33 ปี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติ และคุณงามความดี ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เสริมสร้าง ความสามัคคีของข้าราชการและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สำหรับนำไปใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ในสถาบันการศึกษาภาคเหนือ และหารายได้สมทบทุนในการดำเนินกิจกรรม เพื่อสาธารณะประโยชน์ .// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ .// 11 ก.ค. 59
 
11 กรกฎาคม 2559 , 17:06 น. , อ่าน 1165  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย