เชียงใหม่เปิดตัวแอปพลิเคชั่น Smart Halal Tourism ตอบโจทย์ผู้บริโภคและเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล เปิดตัวแอปพลิเคชั่น Smart Halal Tourism รวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการสินค้าและบริการฮาลาลของเชียงใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคตามมาตรฐานฮาลาล
นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ประเทศไทยติด 1 ใน 10 ของประเทศ ที่นักท่องเที่ยวมุสลิมนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเที่ยว ดังนั้นการจัดเตรียมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ถูกต้องตามหลักศาสนา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม ในภาคของผู้ประกอบการ ต้องมีความพร้อมในการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานฮาลาล เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมที่ส่วนใหญ่ต้องการได้รับบริการที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น มีการจัดสถานที่ให้ปฏิบัติศาสนกิจ และหลีกเลี่ยงการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องพัก เป็นต้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องพัฒนาและตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวมุสลิม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในตลาดโลก
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล เป็นการลดค่าใช้จ่าย สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการเปิดตัวแอฟพลิเคชั่นนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฮาลาลของจังหวัดเชียงใหม่ ให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง และสามารถสร้างรายได้ ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึงผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ การบริการในระดับภูมิภาคและอาเซียนในอนาคต
โดยแอฟพลิเคชั่น Smart Halal Tourism รองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ 2 ระบบ คือ Android และ IOS ซึ่งปัจจุบันมีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ และฐานข้อมูลของผู้ประกอบการและบริการฮาลาล ที่ได้ดำเนินการคัดเลือกโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ จำนวน 200 ราย
 
26 พฤศจิกายน 2559 , 19:50 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย