สำนักงาน ธ.ก.ส. เชียงใหม่มอบของขวัญคืนดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรที่มีประวัติการชำระหนี้ดี ตามโครงการชำระดีมีเงินคืน

  
    สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ มอบของขวัญให้กับเกษตรกรกว่า 56,000 ราย ที่เป็นลูกค้าและมีประวัติการชำระหนี้ดี โดยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกร วงเงินกว่า 130 ล้านบาท ตามโครงการ ชำระดีมีเงินคืน
นายทนุ ชื่นฟูวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. มีโครงการมอบของขวัญให้กับลูกค้าในโครงการ “ชำระดีมีคืน” ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 2 ของโครงการ โดยในเดือนมกราคม 2560 สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ได้จ่ายเงินคืนให้แก่เกษตรกรลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดีตามโครงการชำระดีมีคืน ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแล้วทั้งสิ้น 17,604 ราย วงเงินรวม 24.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายคืนโดยตัดชำระเงินกู้ของเกษตรกรที่ยังมีหนี้เหลืออยู่จำนวน 18.7 ล้านบาทและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ไม่มีหนี้คงเหลือจำนวน 5.4 ล้านบาท
สำหรับเกษตรกรที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการชำระดีมีคืน จะต้องมีหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ไม่เกินรายละ 300,000 บาท โดยจังหวัดเชียงใหม่มีเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยคืนจำนวนทั้งสิ้น 56,042 ราย คิดเป็นดอกเบี้ยที่คืนให้กับเกษตรกร 130 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.จะคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรลูกค้าที่มาชำระหนี้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 ตุลาคม 2560 ในอัตราร้อยละ 30 ของจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระ โดยจะนำไปชำระหนี้ต้นเงินกู้ที่เหลืออยู่ก่อน หากมีจำนวนเงินเหลือหรือลูกค้าไม่มีหนี้เงินกู้คงเหลือแล้ว ธนาคารจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า โดยคาดว่า จะสามารถโอนเงินคืนให้แก่เกษตรกรได้ครบทุกรายภายในเดือนตุลาคม 2560
ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินคืนให้แก่เกษตรกรลูกค้าทั่วประเทศแล้วทั้งสิ้น 698 ล้านบาท เป็นการจ่ายคืนโดยตัดชำระเงินกู้ของเกษตรกรที่ยังมีหนี้เหลืออยู่ จำนวน 518 ล้านบาทและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ไม่มีหนี้คงเหลือจำนวน 180 ล้านบาท ซึ่งมาตรการที่ รัฐบาลดำเนินการที่ผ่านธ.ก.ส.ในครั้งนี้ ก็เพื่อดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมเกษตรกรทุกประเภท และช่วยลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.ที่มีประวัติการชำระดีจำนวน 2.2 ล้านราย คิดเป็นดอกเบี้ยที่คืนให้กับเกษตรกรกว่า 6,000 ล้านบาท
 
5 กุมภาพันธ์ 2560 , 18:40 น. , อ่าน 200  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย